Thursday, February 26, 2015

PRIAMO INTIMATE APPAREL LOOKBOOK 2015photographer alek belakov 
hair stylist yasutake kosaka
model ashley @ emg model management 
photographer assistant vlad zadorozhnyy

1 comment: